Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

4 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 17,7 χιλ. EUR
έως 32,2 χιλ. EUR
Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, βάσει της βέλτιστης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια: α)εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, β)εργαστηριακού εξοπλισμού, γ)εξοπλισμού κλιματιστικών και δ)ποικίλου εξοπλισμού για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και ειδικότερα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα δύο χιλιάδων εκατό εξήντα τριών ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (32.163,27€) χωρίς Φ.Π.Α. και ποσού τριάντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (39.882,45€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.(αρ.πρωτ. Διακήρυξης 22723/20/ΓΠ/19.11.2020 ΑΔΑΜ:20PROC007677501 2020-11-19).

έως 261,8 χιλ. EUR
Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης) και υδατικού διαλύματος AdBlue για τις ανάγκες: α) των δομών στις πόλεις του Βόλου, της Λάρισας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Λαμίας, β) των υπηρεσιακών οχημάτων, γ) των θερμοκηπίων του Αγροκτήματος Βελεστίνου και του Αγροκτήματος Λάρισας, δ) των κτιρίων που διαθέτουν ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ) και ε) των χορτοκοπτικών μηχανημάτων που διαθέτει το Ίδρυμα , συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτών (261.825,90€) χωρίς Φ.Π.Α. και τριακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και δώδεκα λεπτών (324.664,12€) με Φ.Π.Α. 24%, για τα έτη 2020, 2021 & 2022, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της ο

έως 236,6 χιλ. EUR
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, βάσει της βέλτιστης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια: Α) εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, Β) εξοπλισμού εκτυπωτικών μηχανημάτων, Γ) ποικίλου εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, Δ) εξοπλισμού επίπλων, Ε) ιατρικού εξοπλισμού, ΣΤ) εργαστηριακού εξοπλισμού, Ζ) εξοπλισμού κλιματιστικών, Η) εξοπλισμού αναλωσίμων εργαστηρίου, Θ) ποικίλου εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (236.608,59€) χωρίς Φ.Π.Α. και ποσού διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (293.394,65€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

έως 44,4 χιλ. €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 7 116,7 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 7 199,3 χιλ.
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 6 201,6 χιλ.
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 4 352,9 χιλ.
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 3 143,5 χιλ.
33124130-5 Προμήθειες συσκευών διαγνωστικής 3 40,1 χιλ.
48800000-6 Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές 3 149,7 χιλ.
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 3 68,0 χιλ.
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 2 105,6 χιλ.
24327000-2 Διάφορα χημικά προϊόντα 2 36,2 χιλ.
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2 268,8 χιλ.
24950000-8 Χημικά παρασκευάσματα 2 22,5 χιλ.
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 2 255,9 χιλ.
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 2 268,8 χιλ.
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2 43,4 χιλ.
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 2 268,8 χιλ.
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 1 14,4 χιλ.
33196200-2 Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες 1 24,2 χιλ.
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 25,3 χιλ.
70130000-1 Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 1
44619300-5 Κλούβες 1 17,7 χιλ.
03451000-6 Φυτά 1 14,4 χιλ.
03121000-5 Φυτοκομικά προϊόντα 1 17,7 χιλ.
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 236,6 χιλ.
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 1 140,3 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1 16,2 χιλ.
33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 1 39,0 χιλ.
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 1 48,7 χιλ.
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 1 140,3 χιλ.
38540000-2 Μηχανές και συσκευές δοκιμών και μετρήσεων 1 9,7 χιλ.
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 1 8,8 χιλ.
72212190-7 Υπηρεσίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού 1 16,9 χιλ.
48710000-8 Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης 1 43,4 χιλ.
24455000-8 Απολυμαντικά 1 43,8 χιλ.
33157100-6 Μάσκες ιατρικών αερίων 1 48,7 χιλ.
73112000-0 Υπηρεσίες θαλάσσιων ερευνών 1 29,0 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1 261,8 χιλ.
31712111-1 Κάρτες τηλεφώνου 1
80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 1 16,9 χιλ.
39831700-3 Αυτόματοι διανομείς σαπουνιού 1 48,7 χιλ.
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1 236,6 χιλ.
39299000-4 Γυάλινα είδη 1 18,0 χιλ.
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 1 14,4 χιλ.
39224300-1 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα 1 17,7 χιλ.
03323000-9 Χοιροειδή 1 43,8 χιλ.
43411000-7 Μηχανήματα διαλογής και κοσκινίσματος 1 17,7 χιλ.
03100000-2 Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής 1 19,3 χιλ.
48463000-1 Πακέτα λογισμικού στατιστικής 1
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 1 2,1 εκατ.
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 1 169,4 χιλ.

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste