Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

9 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 33,1 χιλ. EUR
Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (άρθ. 117 του Ν. 4412/2016) για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης, προς κάλυψη αναγκών υπηρεσιακών οχημάτων των Τμημάτων του διαγωνισμού, όπως αυτά είχαν ορισθεί με την υπ’αρίθμ. 1/2020 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, (Ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), με αριθμό πρωτοκόλλου 8055/1/544–2021/1-ιδ΄ από 1-10-2020 (ΑΔΑ: ΕΦ0846ΜΤΛΒ-ΤΟΡ & ΑΔΑΜ: 20PROC007409471), που έλαβε συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 99908, ήτοι : α) Τμήμα 2ο (Α.Τ. Ιστιαίας και υφιστάμενου του Α.Σ. Αιδηψού) & β) Τμήμα 6ο (Α.Τ. Σκύρου) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας καθώς και λοιπών υπηρεσιακών οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, που επιχειρούν ή διέρχονται από την περιοχή ευθύνης τους και κρίνεται αναγκαίος ο ανεφοδιασμός τους με καύσιμα, για το έτος 2021, με τροποποίηση των όρων, αφού η ανωτέρω αναφερόμενη διαδικασία απέβη ΑΓΟΝΗ, για τα συγκεκριμένα Τμήματα καθόσον ΔΕΝ υποβλήθηκε προσφορά, προς αποφυγή ακινητοποίησης των υπηρεσιακών οχημάτων και αδυναμία

έως 261,8 χιλ. EUR
Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης) και υδατικού διαλύματος AdBlue για τις ανάγκες: α) των δομών στις πόλεις του Βόλου, της Λάρισας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Λαμίας, β) των υπηρεσιακών οχημάτων, γ) των θερμοκηπίων του Αγροκτήματος Βελεστίνου και του Αγροκτήματος Λάρισας, δ) των κτιρίων που διαθέτουν ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ) και ε) των χορτοκοπτικών μηχανημάτων που διαθέτει το Ίδρυμα , συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτών (261.825,90€) χωρίς Φ.Π.Α. και τριακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και δώδεκα λεπτών (324.664,12€) με Φ.Π.Α. 24%, για τα έτη 2020, 2021 & 2022, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της ο

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (36)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Πετρέλαιο ντίζελ' ( 09134100-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 177
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 143
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 47
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 18
24951100-6 Λιπαντικά 15
09132000-3 Βενζίνη 9
24951311-8 Αντιψυκτικά παρασκευάσματα 8
24957000-7 Χημικά πρόσθετα 7
09100000-0 Καύσιμα 6
09211650-2 Υγρά φρένων 4
24961000-8 Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων 4
09133000-0 Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (υγραέριο) 4
24900000-3 Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα 4
24951310-1 Αποπαγωτικά υγρά 4
24570000-0 Ρητίνες ουρίας σε πρωτογενείς μορφές 3
09211400-5 Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών τροχών 2
24950000-8 Χημικά παρασκευάσματα 2
24963000-2 Αντιδιαβρωτικά προϊόντα 2
09211600-7 Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων χρήσεων 2
39525800-6 Πανιά καθαρισμού 2
09200000-1 Πετρέλαιο, άνθρακας και πετρελαιοειδή 1
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 1
24000000-4 Χημικά προϊόντα 1
09222100-2 Πετρελαϊκός αιθέρας (White spirit) 1
50112200-5 Υπηρεσίες συντήρησης αυτοκινήτων 1
09211630-6 Αντιδιαβρωτικά έλαια 1
09211820-5 Ορυκτέλαια 1
30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί 1
09211610-0 Υγρά υδραυλικών συστημάτων 1
09210000-4 Λιπαντικά παρασκευάσματα 1
09211500-6 Λιπαντικά συστημάτων υποπολλαπλασιασμού 1
09111400-4 Καύσιμα με βάση το ξύλο 1
24960000-1 Ποικίλα χημικά προϊόντα 1
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 1
09211100-2 Έλαια κινητήρων 1
24316000-2 Απεσταγμένο νερό 1

ΦΟΡΕΙΣ (142)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Πετρέλαιο ντίζελ' (CPV: 09134100-8)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 23
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 11
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 6
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 4
ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ' ΑΓ. ΚΟΣΜΑ' 4
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 3
ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 3
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 2
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΕΑ) 2
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2
ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 1
ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 1
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 1
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΙΡΥΝΘΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΑΒΑΛΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 1
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 1
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ - ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 1
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste