Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

3 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 278,0 χιλ. EUR
Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών του με αρ.πρωτ. 272237/23-10-20 (αρ.συστ.ΕΣΗΔΗΣ:100410 & ΑΔΑΜ:20PROC007533910) Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας, το οποίο θα πρέπει να βασίζεται σε έτοιμο πακέτο λογισμικού, παροχή υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων στο νέο σύστημα, εκπαίδευση χρηστών και παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης από τη θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία για χρονικό διάστημα τριάντα ενός (31) μηνών με δικαίωμα προαίρεσης παράτασης των υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης για ένα (1) επιπλέον έτος από την λήξη της Σύμβασης.

έως 278,0 χιλ. EUR
Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020

Περίληψη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας, το οποίο θα πρέπει να βασίζεται σε έτοιμο πακέτο λογισμικού, παροχή υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων στο νέο σύστημα, εκπαίδευση χρηστών και παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης από τη θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία για χρονικό διάστημα τριάντα ενός (31) μηνών με δικαίωμα προαίρεσης παράτασης των υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης για ένα (1) επιπλέον έτος από την λήξη της Σύμβασης.

έως 145,3 χιλ. €
Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ/ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ", ΟΠΣ 5045533

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (45)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής' ( 72253200-5 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
72267000-4 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού 6
50312000-5 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 4
72212224-5 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων 4
80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 3
72312000-5 Υπηρεσίες εισαγωγής δεδομένων 3
48224000-4 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων 3
72266000-7 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα λογισμικού 2
48820000-2 Εξυπηρετητές 2
72120000-2 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα αποκατάστασης βλαβών υλικού πληροφορικής 2
50323000-5 Συντήρηση και επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών 2
80533100-0 Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής 2
72514200-3 Υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων για την ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής 1
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 1
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 1
72212732-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού ασφάλειας δεδομένων 1
72600000-6 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης Η/Υ 1
48710000-8 Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης 1
72232000-0 Ανάπτυξη λογισμικού επεξεργασίας συναλλαγών και εξατομικευμένου λογισμικού 1
72514100-2 Υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
51600000-8 Υπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ και εξοπλισμού γραφείου 1
30233140-4 Συσκευές αποθήκευσης άμεσης προσπέλασης (DASD) 1
30195200-4 Ηλεκτρονικοί πίνακες αντιγραφής ή εξαρτήματα 1
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48445000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης εξυπηρέτησης πελατών 1
31170000-8 Μετασχηματιστές 1
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
72541000-9 Υπηρεσίες επέκτασης δυνατοτήτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
72315000-6 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύων δεδομένων και υπηρεσίες υποστήριξης 1
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 1
50313100-3 Υπηρεσίες επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 1
72254100-1 Υπηρεσίες δοκιμής συστημάτων πληροφορικής 1
72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 1
50312300-8 Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού δικτύου δεδομένων 1
72422000-4 Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών εξυπηρετητή Διαδικτύου ή ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 1
72500000-0 Υπηρεσίες πληροφορικής 1
72262000-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 1
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 1
80532000-2 Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της διαχείρισης 1
72514000-1 Υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων ηλεκτρονικού υπολογιστή 1
72318000-7 Υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων 1
72246000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα συστημάτων πληροφορικής 1
50330000-7 Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας 1
72260000-5 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά 1

ΦΟΡΕΙΣ (35)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής' (CPV: 72253200-5)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 3
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ) 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) 3
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ' 2
ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 2
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ 2
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 1
ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΔ Α.Ε) 1
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΤΤΙΚΟΝ' 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ' 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1
ΔΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΕΛΠΙΣ' 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste